خبرها

اخبار

خبرها

 آن‌هایی من بسته‌اند؛ دایی
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • توفان دایی علیه آن‌هایی که حسابش را بسته‌اند؛ جرم من با مردم بودن است