خبرها

اخبار

خبرها

 را فرودگاه تعلیق همدان
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • کرونا پروازهای فرودگاه همدان را تعلیق کرد