خبرها

اخبار

خبرها

 مدیریتی قرار است/160 اختیار
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • ملاک من در انتخاب، شایسته‌سالاری و اصل قرار دادن مردم است/160 پست مدیریتی استان در اختیار بومی‌ها