خبرها

اخبار

خبرها

 است حسابش جرم آن‌هایی
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • توفان دایی علیه آن‌هایی که حسابش را بسته‌اند؛ جرم من با مردم بودن است