خبرها

اخبار

خبرها

 شود می شرب شرب
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • آب شرب برخی از محلات سنندج قطع می شود